Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej

Zatrudnienie wspierane to forma wsparcia dla osób które mają szczególne trudności w wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy np. są długotrwale bezrobotne. Zatrudnienie wspierane realizowane jest w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Organizatorem zatrudnienia wspieranego może być:

 1. Centrum Integracji Społecznej,

 2. Pracodawca.

Uczestnikiem zatrudnienia wspieranego może być:

 1. Osoba po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej,

 2. Osoba przed zakończeniem zajęć w Centrum Integracji Społecznej, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa.

Procedura ubiegania się o organizację zatrudnienia wspieranego:

 1. Wnioskodawca składa wniosek o organizację zatrudnienia wspieranego do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę Centrum.

 2. Wnioskodawca ubiegający się o organizację zatrudnienia wspieranego składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej wniosek wraz z załącznikami, którego formularz jest dostępny w siedzibie Urzędu.

 3. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnych dokumentów.

 4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem z wnioskodawcą umowy cywilno - prawnej, w ramach której skierowane osoby zostaną zatrudnione na refundowanych stanowiskach pracy.

 5. Po zawarciu umowy cywilno-prawnej Urząd wydaje skierowanie osobom uprawnionym do zatrudnienia wspieranego.

 6. Wnioskodawca w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do zatrudnienia skierowanej osoby przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

 7. Po upływie 12 miesięcy wnioskodawca  jest zobowiązany do zatrudnienia skierowanej osoby na okres 4 miesięcy ze środków własnych.

 8. W ramach umowy zawartej z Urzędem Wnioskodawca po udokumentowaniu poniesionych kosztów, składa co miesiąc wniosek, na podstawie którego przez okres pierwszych 12 miesięcy otrzymuje refundację części poniesionych kosztów wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej:

  - 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne w pierwszych 3 miesiącach,

  - 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne w kolejnych 3 miesiącach,

  - 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne w następnych 6 miesiącach.

Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej przedstawia ofertę zatrudnienia absolwentów CIS o określonym przygotowaniu zawodowym:

- pomoc kuchenna,

- pracownik remontowo - porządkowy,

- florysta - ogrodnik,

- opiekun osób starszych,

- asystent ds. księgowości.

Zachęcamy pracodawców do składania ofert dotyczących odbycia przez uczestników Centrum praktyk zawodowych w ich firmach.

 

Wyszukaj

Zobacz także